EtusivuYmpäristönsuojeluLuvat ja ilmoitukset

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvussa säädetään ympäristöluvan tarpeesta. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa). Liitteen 1 taulukossa 1 ja 2 on säädetty tarkemmin luvanvaraisista toiminnoista.
Eläinsuojien-, turkistarhojen ja muiden ympäristölupahakemuslomakkeet täyttöohjeineen löytyvät Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

Maa-ainesten – kiven, soran, hiekan, saven ja mullan – ottamiseen tarvitaan lupa.
Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Mikäli kotitarveotto ylittää tai tulee ylittämään 500 kiintokuutiometriä, otosta on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Ottaminen on aina (myös kotitarpeeseen otettaessa) järjestettävä siten, että vaikutukset luontoon ja maisemakuvaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
Ilmoituslomake maa-aineksen kotitarveotosta löytyy Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta (ks. linkit vas.).

Ruoppausilmoitus

Vesilain (587/2011 6§ antaa oikeuden ruopata tietyin ehdoin vesistön tilan ja käyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojelu-viranomaiselle tai alueelliselle ympäristökeskukselle ennen työn aloittamista. Ruoppausilmoitus- sekä naapureiden kuulemislomakkeita saa ympäristöhallinnon verkkopalvelusta (ks. linkit vas.).

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Meluilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan alkamista. Ilmoituslomakkeita ja täyttöohjeita saa  ympäristöhallinnon verkkopalvelusta (ks. linkit vas.) 

Lannan varastoinnin poikkeamisilmoitukset 

Maataloudesta syntyvän lannan ja virtsan varastointitilan tulee olla riittävän suuri, jotta siihen voidaan varastoida 12 kk:n aikana kertynyt lanta. Lantaa voidaan varastoida tilapäisesti asianmukaisesti tehdyssä ja peitetyssä lantapatterissa, jos varastoinnissa noudatetaan annettuja ohjeista ja päästöt vesiin voidaan estää. Poikkeamisesta tulee riittävän ajoissa etukäteen ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Patterointi-ilmoituslomakkeita saa  ympäristöhallinnon verkkopalvelusta (ks. linkit vas.)

Linkit lomakkeisiin

www.ymparisto.fi

Ympäristölupa

Eläinsuojan ilmoitusmenettely

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

Ruoppausilmoitus

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Lannan varastoinnin poikkeamisilmoitukset