EtusivuKuntainfoVaakunan käyttöohjeet

Kaustisen kunnan vaakunan käyttöohjeet

vaakuna

1 §    Kaustisen kunnan tunnus on kunnan vaakuna. Kunnan vaakunaa käytetään kunnan kokonaisuutena edustavassa tarkoituksessa. Vaakunaa tai vaakunakuviota voidaan täydentää sen ulkopuolelle sijoitettavalla hallintokunnan, viraston tai liikelaitoksen nimellä. Kunnan omien virastojen ja laitosten kunnan vaakunan käytöstä tulkintaohjeita antaa keskustoimisto.

Yksityinen henkilö tai yhdistys voi luvan saatuaan käyttää vaakunaa kotiseutua osoittavana osakuviona lipussa, jäsenmerkissä tms. jollei käyttö loukkaa vaakunan käytöstä annettuja määräyksiä, hyvää tapa tai heraldiikan periaatteita. Mikäli vaakunaa halutaan käyttää elinkeinotoiminnassa, voidaan lupa myöntää perustellusta syystä. Lupa anotaan kirjallisesti kunnanhallitukselta.

2 §     Kaustisen kunnan vaakunaa käytetään yleensä sisäasiainministeriön 21.6.1950 antaman vahvistuspäätökseen liittyvän Kaustisen kunnan vaakunan kuvan mukaisena.

Vaakunaselityksen mukaan vaakunassa on ”sinisessä, kultaisin naularistein sirotellussa kentässä vastapalkeittain asetettu kultainen viulu”.  Käytettäessä mustavalkoista vaakunaa siniset osat esitetään mustina ja keltaiset osat valkoisena.

3 §     Julkiseen rakennukseen tai muutoin erikoisen edustavaan tarkoitukseen aiottu vaakuna on mainittava rakennuksen kalustussuunnitelmassa ja sijoituksesta on neuvoteltava Kaustisen kunnan hallinto- ja kehittämispalveluiden kanssa.

Jos yksityinen henkilö tai yritys haluaa myydä tai jakaa sellaisia tavaroita, joihin on merkitty kunnan vaakuna tai tunnuskuva tai joita säilytetään kunnan vaakunalla tai tunnuskuvalla varustetuissa astioissa tai päällyksissä, luvan tarvitsijan on haettava siihen erillinen lupa kunnanhallitukselta, jonka myöntämistä luvista keskusarkistonhoitaja päätösluetteloa.

Lupa voidaan myöntää myös, jos asianomainen tavaroittensa tunnusmerkiksi haluaa käyttää kunnan vaakunaa tai tunnuskuvaa ilmoituksessa, julisteessa, kilvessä tai siihen verrattavassa laitteessa, kiertokirjeessä, esittelyvihossa, hintaluettelossa, käyttöohjeessa tai muussa liikeasiakirjassa.

4 §    Kunnan vaakunan tai tunnuskuvan ammattimainen monistaminen ja kauppa on kunnanhallituksen valvonnan alaista.

5 §    Aatteelliset järjestöt voivat anomuksesta saada luvan erikoistunnustensa ohella käyttää kunnan vaakunaa tai tunnuskuvaa kotipaikan tunnuksena lipuissaan, merkeissään ja julisteissaan. Myönnetyistä luvista pidetään em. päätösluetteloa.

6 §    Kunnan vaakunan käyttämisestä ulkopuolisiin tarkoituksiin ei saa aiheutua sekaannusta kunnan virallisen toiminnan ja vaakunaa käyttävän yrityksen tai yhteisön toiminnan kesken. Kunnalla on oikeus vaatia kunnan vaakunan tai tunnuskuvan poistamista tällaisesta lipusta, merkistä tai julisteesta, jos sitä on käytetty sen arvoa alentavalla tavalla tai muuten sopimattomasti.

7 §    Kunnan vaakunalla varustetun viirin käyttö on vastaavalla tavalla kunnanviraston valvonnan alaista. Käyttöoikeutta vaakunaviiriin ei myönnetä kuin kunnan omille toimielimille ja ainoastaan perustellusta syystä.

Kunnan vaakunaviirien luovutuksesta on voimassa, mitä kunnanhallituksen päätöksessä 31.8.1987, § 319, on vaakunaviirin luovuttamisesta mainittu.

8 §    Eri tarkoituksia varten valmistetut kunnan vaakunan tai tunnuskuvan mallikappaleet on säilytettävä ja pidettävä tarvitsijain nähtävinä kunnanviraston keskustoimistossa.

Virallisissa yhteyksissä käytetään kunnan vaakunaa esipainetuilla lomakkeilla. Vaakunatunnusta käytetään asioitaessa valtion keskushallintoon, muihin valtioihin kansainvälisissä suhteissa sekä tuomioistuinlaitokseen kunnan toimiessa hallintopakkoa käyttävänä viranomaisena.

Hyväksytty kunnanhallituksessa 19.4.2004, § 103

Voimaantulo 1.5.2004

 

Kaustisen kunta
Kappelintie 13
PL 10, 69601 KAUSTINEN
Neuvonta 040 652 7692
kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi

Kunnanvirasto avoinna
ma - pe klo 8.00 - 15.00

Seuraa Kaustisen kuntaa

facebook Instagram AppIcon twitter

Tutustu esitteeseemme:

Esitekuvake